REZULTATI RADA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE U 2015. GODINI

Datum objave: 21-01-2016


Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom 2015. godine, sačinila je 174 izveštaja o reviziji u okviru kojih su obuhvaćeni prihodi i primanja, rashodi i izdaci, nefinansijska i finansijska imovina javnog sektora.

U okviru navedenih izveštaja utvrđene su nepravilnosti posebno u delu rashoda za plate u iznosu od 3,8 odsto od ukupno izvršenih rashoda za ove namene. Pri utvrđivanju viška zaposlenih kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova konstatovano je 564 lica.

Svako treće javno preduzeće kod koga je DRI sprovela reviziju, nije izvršeno smanjenje zarada u skladu sa zakonom.

Druge nepravinosti koje su tokom 2015. godine uočene, odnosno koje su registrovane u postupku revizacija tiču se nepravilnosti izvršenja rashoda za subvencije, za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu, nepravilnog korišćenja dotacija, nepravilnog nastanka rashoda za nefinansijsku imovinu i izdataka za nabavku finansijske imovine.

Revizijom su obuhvaćene javne nabavke u iznosu od 52 milijarde dinara i utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 14,5 milijardi dinara, što čini 27,9% nepravilnosti.

Kod postupka popisa imovine, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od 22,9 milijardi dinara i to kod 31 subjekta revizije.

Nepravilnosti koje se odnose na nefinansijsku imovinu utvrđene su u iznosu od 13,7 milijardi dinara, dok se nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje podataka o finansijskoj imovini utvrđene u ukupnom iznosu od 142,6 milijarde dinara.

Uvidom u obaveze lokalnih vlasti, političkih stranaka, javnih preduzeća i drugih korisnika javnih sredstava utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 20,3 milijardi dinara.

Do sada, Državna revizorska institucija je na osnovu nalaza iz izveštaja o revizijama u 2015. godini, podnela 83 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jednu prijavu za privredni prestup, 12 krivičnih prijava, kao i tri informacije nadležnim tužilaštvima.

Tokom 2015. godine prema godišnjem izveštaju Državne revizorske institucije ova institucija je radi otklanjanja nepravilnosti i neophodnog usklađivanja poslovanja korisnika javnih sredstava za zakonskom regulativom dala ukupno 1.686 preporuka. Pozitivni efekti od rada DRI iskazani u dinarima iznose 28,2 milijarde dinara. S druge strane doneto je 258 procedura i internih akata u svrhu unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole. Vrednosno iskazani efekti mera preduzetih nakon dostavljanja izveštaja o reviziji iznose 2,1 milijarda dinara.