RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA ZA 2017. GODINU

Datum objave: 13-04-2016


Kao deo Plana uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2017. godinu ministar nadležan za finansije doneo je  Uputstvo za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja. Prema navedenom Uputstvu 28 budžetskih korisnika u postupku pripreme i donošenja budžeta RS za 2017. godinu treba da izvrši rodnu analizu rashoda i izdataka za 2016. godinu. Na osnovu te analize izabarani korisnici treba da formulišu, u okviru jednog ili više programa ili programskih aktivnosti, najmanje jedan cilj i odgovarajuće indikatore na osnovu kojih se prati, odnosno meri doprinos realizaciji cilja unapređenja ravnopravnosti između polova - muškaraca i žena.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h