ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU - 30.12.2015. GODINE

Datum objave: 10-12-2015


Svi zaposleni koji imaju uslove propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) za 2015. godinu za ostvarivanje prava na penziju treba da podnesu zahtev filijali Fonda PIO do 30. decembra 2015. godine, da bi se oni rešavali po pravilima koji važe za ovu godinu. Takođe radni odnos ovim zaposlenima treba da prestane najkasnije do navedenog datuma.

 

Ukoliko se zahtev za ostvarivanje prava na penziju podnese u 2016. godini, bez obzira što se pravo na penzionisanje steklo 2015. godine, na njih će se primenjivati uslovi utvrđeni Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 2016. godinu.