Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana - 17. maj 2021. godine

Datum objave: 10-05-2021


Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica koja su u 2020. godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  • rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi,
  • nerezidenti koji su na teritoriji Republike Srbije ostvarili dohodak.

Neoporezivi iznos dohotka koji je ostvaren u 2020. godini iznosi 2.987.424,00 dinara.

Detaljnije o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 8/2021 i časopisu BUDŽET broj 7/2021.