Rok za uplatu akontacije poreza na imovinu za treći kvartal je 14. avgust 2018. godine

Datum objave: 14-08-2018


Prema odredbama člana 39. stav 1. i člana 39v stav 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002 (SUS), 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 (Odluka US), 47/2013 i 68/2014 (dr. zakon)), porez na imovinu plaća se tromesečno - u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Shodno navedenim odredbama, krajnji rok za uplatu akontacija poreza na imovinu za treći kvartal 2018. godine je 14. avgust 2018. godine.