SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM IZMENE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA

Datum objave: 29-06-2016


Povodom saopštenja Samostalnog sindikata kulture Srbije u kojem se navodi da novi predlog Uredbe sadrži niz nepravilnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) saopštilo je sledeće:

"U cilju postizanja transparentnosti sistema i uporedivosti plata u javnom sektoru, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru propisano je uvođenje jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plate i usklađivanje koeficijenata shodno  jedinstvenoj osnovici, kao prva faza usklađivanja sa novim sistemom. Stoga je MDULS pripremilo izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, vodeći računa da nakon izmene visine koeficijenata iznos osnovne plate odgovora iznosu osnovne plate na koju je zaposleni imao pravo pre izmene, kao što je i predviđeno Zakonom.

Prema tome, zadržava se postojeći nivo plata i radi se samo o matematičkom preračunavanju koeficijenata na novu osnovicu koja je jedinstvena za sve. Druga faza usklađivanja sa Zakonom o sistemu plata je donošenje posebnih zakona kojima će se utvrditi metodologija i način razvrstavanja radnih mesta iz Kataloga kao i njihovo vrednovanje i određivanje novih koeficijenata, zajedno sa načinom prilagođavanja, odnosno dostizanja plate iz novog sistema u odnosu na postojeću platu.

U prethodnom periodu MDULS je u saradnji sa resornim ministarstvima i predstavnicima zainteresovane i stručne javnosti intenzivno radilo na izradi Kataloga radnih mesta. Na osnovu Kataloga koji sadrži opšte opise poslova i  uslove za njihovo obavljanje i  kriterijuma za vrednovanje poslova - složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija i uslovi rada,  posebnim zakonima će biti izvršeno vrednovanje radnih mesta i određivanje visine osnovne plate." 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h