STAV APR POVODOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRAVNIH LICA KOJA SU IZGUBILA SVOJSTVO INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

Datum objave: 28-02-2017


 

U Ministarstvu finansija Republike Srbije zauzet je stav da svi bivši indirektni budžetski korisnici za 2016. godinu sastavljaju finansijske izveštaje po propisima za privredu samo za period: 01. decembar - 31. decembar 2016. godine. Za sada, nije izdato zvanično mišljenje, ali je zauzet stav i sa njim je upoznata Agencija za privredne registre.

 

Preporuka je da se ova pravna lica jave Agenciji za privredne registre radi provere svog statusa i mogućnosti sastavljanja finansijskih izveštaja samo za decembar 2016. godine na mejl: obveznicifi@apr.gov.rs

 

Po osnovu stava koji je zauzet u Ministarstvu finansija, Agencija za privredne registre je zauzela sledeći stav:

 

Saglasno članu 17. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 103/2015), propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne da do 1. decembra 2016. godine usklade odluke o budžetu sa članom 1. stav 1. ovog zakona. Članom 1. stav 1. istog zakona predviđeno je da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, gube svojstvo indirektnih budžetskih korisnika.

 

Iz navedenog proizilazi da najkasnije sa tim datumom pomenuta pravna lica treba da počnu sa primenom Zakona o računovodstvu, tj da svoje poslovne knjige počnu da vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. Ovim, ista pravna lica postaju i obveznici dostavljanja redovnog godišnjeg finanansijskog izveštaja za 2016. godinu Agenciji za privredne registre.

 

Što se tiče načina sastavljanja finansijskog izveštaja za 2016. godinu, isti pravna lica treba da sastave od dana početka primene Zakona o računovodstvu, a ne od početka kalendarske godine. Ovo bi konkretno značilo da za period od 1.1.2016. do 30.11.2016. godine (ili do nekog datuma pre toga) sastavljaju finansijski izveštaj u skladu sa budžetskim propisima (na gotovinskoj osnovi) i isti predaju Upravi za trezor i osnivaču. Na osnovu njega otvaraju početna stanja pod narednim danom (npr. 1.12.2016. godine) i knjiže promene nastale od tog dana i u redovnom godišnjem finanansijskom izveštaju koji predaju Agenciji prikazuju podatke za period od tog dana, bez podataka za prethodni period (npr. od 1.12.2016. - 31.12.2016.).

 

Po pitanju postojanja obaveze sastavljanja i dostavljanja vanrednog finansijskog izveštaja usled pokretanja postupka likvidacije, isti se sastavlja i dostavlja Agenciji samo ako je osnov za sastavljanje istog nastupio nakon početka primene Zakona o računovodstvu, a do kraja 2016. godine. Pri tome, isti izveštaj se sastavlja za period od dana početka primene Zakona o računovodstvu, pa do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije. U protivnom, ako je osnov za sastavljanje vanrednog finansijskog izveštaja nastupio pre početka primene Zakona o računovodstvu i prelaska na dvojno knjigovodstvo, takav izveštaj se ne dostavlja Agenciji obzirom da isti i ne može biti sastavljen u skladu sa pomenutim Zakonom.