UKIDANJE OBAVEZE PEČATIRANJA POJEDINIH DOKUMENATA PLATNOG PROMETA OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE

Datum objave: 11-09-2017


Privredni subjekti koji su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom od 1. oktobra 2017. godine mogu banci da predaju pisani zahtev koji više ne sadrži pečat. Banka je dužna da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom.

 

Takođe, od 1. oktobra 2017. godine pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da: zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet (osim ako to nisu izričito zahtevali od banke i ugovorili s njom) overavaju pečatom.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h