UKIDANJE OBAVEZE PEČATIRANJA POJEDINIH DOKUMENATA PLATNOG PROMETA OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE

Datum objave: 11-09-2017


Privredni subjekti koji su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom od 1. oktobra 2017. godine mogu banci da predaju pisani zahtev koji više ne sadrži pečat. Banka je dužna da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom.

 

Takođe, od 1. oktobra 2017. godine pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da: zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet (osim ako to nisu izričito zahtevali od banke i ugovorili s njom) overavaju pečatom.