Ukidanje podračuna ustanova socijalne zaštite i uključivanje u ISIB od 1. januara 2019. godine

Datum objave: 19-12-2018


Povodom uključivanja ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika u Sistem izvršenja budžeta RS, i s tim u vezi obaveze gašenja podračuna ovih ustanova Ministarstvo finansija – Uprava za trezor dalo je instrukciju broj: 401-00- 1010/18-001-005 od 5. decembra 2018. godine kojoj bliže uređuje postupak gašenja podračuna i otvaranja evidencionih računa ovih korisnika. Tekst instrukcije pogledajte ovde:

Instrukcija za indirektne korisnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Naime, od 1. januara 2019. godine u ISIB uključuju se sve ustanove socijalne zaštite u skladu sa Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 16/2012 i 12/2013), a gde spadaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja i centara za porodični smeštaj i usvojenje čiji je osnivač Republika Srbija.

Opširnije pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u:

1. Elektronskim izdanjima: FiP,

2. Štampanim izdanjima-časopisa: Budžet br. 24,

3. Na IPC jednodnevnom savetovanju koje se održava 24. decembra 2018. godine u Beogradu.

Napominjemo da pretplatnici na IPC izdanja za 2019. godinu ne plaćaju kotizaciju za savetovanje.