Ukinuta je prednost za domaće ponuđače i dobra u odnosu na države članice EU

Datum objave: 07-11-2018


Prednost data domaćim ponuđačima, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla od 1. septembra 2018. godine se ne primenjuje u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

Na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, od 1. septembra 2018. godine ukida se prednost za domaće ponuđače i dobra propisana odredbama člana 86. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

Navedenim sporazumom je, u članu 76. tačka 4, propisano da će prednost za domaće ponuđače i dobra u odnosu na države članice EU biti potpuno ukinuta najkasnije do isteka pete godine od dana stupanja na snagu ovog sporazuma. Imajući u vidu da je Sporazum stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 1. septembar 2018. godine.

Detaljnije pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.JaN, odnosno u časopisu Pravnik br. 12 (štampano izdanje).