Uplatni računi naknada za korišćenje javnih dobara

Datum objave: 29-01-2019


Saglasno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) na sajtu Ministarstva finansija objavljen je pregled uplatnih računa naknada za korišćenje javnih dobara. Podsećamo navedenim zakonom pored vrsta naknada koje se plaćaju za korišćenje javnih dobara, takođe bliže je uređeno:

  • - ko je obveznik plaćanja naknade;
  • - koja je osnovica za plaćanje naknade i njena visina;
  • - kako se utvrđuje i plaća naknada;
  • - definisanje pripadnosti prihoda od naknade

Spisak uplatnih računa naknada za korišćenje javnih dobara dajemo u nastavku.

Red. br.

Broj računa

Naziv uplatnog računa

1

840-742322843-85

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja

2

840-741517843-76

Naknada za primenjena geološka istraživanja

3

840-741511843-34

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina

4

840-741516843-69

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

5

840-714544843-27

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet

6

840-714545843-34

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu

7

840-741518843-83

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte pri uvozu

8

840-741519843-90

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte, prirodnog gasa i električne energije stavljenih u promet

9

840-714543843-20

Naknada za promenu namene  poljoprivrednog zemljišta

10

840-741528843-56

Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta 

11

840-741596843-47

Naknada za korišćenje drveta

12

840-741597843-54

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene

13

840-741524843-28

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

14

840-741562843-03

Naknada za korišćenje voda (na ovaj uplatni račun se uplaćuje i naknada za izvađeni rečni nanos)

15

840-741565843-24

Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica

16

840-741566843-31

Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica

17

840-741567843-38

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

18

840-741563843-10

Naknada za ispuštenu vodu

19

840-714546843-41

Naknada za korišćenje ribarskog područja

20

840-714126843-11

Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

21

840-714549843-62

Naknada od emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad

22

840-714548843-55

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese

23

840-741592843-19

Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

24

840-714562843-56

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

25

840-741591843-12

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

26

840-741593843-26

Naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad

27

840-741564843-17

Naknada za zagađivanje voda

28

840-741545843-78

Naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu

29

840-714525843-88

Naknada za vanredni prevoz

30

840-714598843-17

Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

31

840-741581843-39

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta

32

840-714595843-93

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored opštinskog puta i ulice, odnosno na drugom zemljištu koje koriste upravljači tih puteva i ulica

33

840-714581843-92

Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)

34

840-714591843-65

Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

35

840-741582843-46

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta

36

840-714599843-24

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

37

840-714585843-23

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

38

840-714583843-09

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu

39

840-714593843-79

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici, koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

40

840-714565843-77

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

41

840-714566843-84

Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica

42

840-714567843-91

Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju

43

840-741542843-57

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora