UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2017.I 2018. GODINU

Datum objave: 25-11-2015


U cilju izrade predloga odluke o bužetu lokalne vlasti za 2016. godinu, prema Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014 i 68/2015 (dr. zakon)) dato je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (u daljem tekstu: Uputstvo) koji se priprema u skladu sa programskim modelom budžetiranja.

 

U okviru Uputstva nalazi se Prilog 3 - Prilog: Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za gradove i opštine u Republici gde je pored uniformne programske strukture - programa i programskih aktivnosti za lokalne samouprave sadržana i lista uniformnih indikatora za merenje stepena/nivoa njihove realizacije.

 

Odluku o budžetu sa obrazloženjem lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Ministarstvu finansija u papirnoj formi najkasnije do 25. decembra 2015. godine

  

Prema Uputstvu obrazloženje sadrži i:

 

- Prilog 1 - Tabele za plate i broj zaposlenih u 2016. godini (sa pripadajućim tabelama) koji se dostavlja u elektronskoj formi Ministarstvu finansija (na e-mail: jls@mfin.gov.rs; dusanka.demic@mfin.gov.rs);

 

- Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016-2018. godine (na e-mail: ivan.prvulovic@mfin.gov.rs) radi provere usaglašenosti odluke o budžetu sa smernicama datim ovim uputstvom.

  

Radi izrade predloga odluke o budžetu lokalne vlasti koje skupštine jedinice lokalne samouprave treba da usvoje najkasnije do 20. decembra 2015. godine indirektni korisnici budžeta lokalne vlasti dužni su da svojim direktnim korisnicima dostave predloge finansijskih planova za 2016. godinu u skladu sa instrukcijama koje su od njih dobilii prema utvrđenim rokovima. 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a