USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA - OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

Datum objave: 26-01-2016


 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 6/2014 (dr. zakon) i 112/2015) su sledeći:

 

NEOPOREZIVI IZNOSI

STARI
od 1. februara 2015.
do 31. januara 2016. godine

NOVI
od 1. februara 2016.
do 31. januara 2017. godine

član 9. Zakona o porezu na dohodak građana, tač. 9), 12) i 13)

Pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika

do 63.214 dinara

do 64.162 dinara

Stipendije i krediti učenika i studenata - u mesečnom iznosu

do 10.837 dinara

do 11.000 dinara

Naknade za ishranu - hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - u mesečnom iznosu

do 9.031 dinara

do 9.166 dinara

član 18. stav 1, Zakona o porezu na dohodak građana, tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7)

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza

najviše do 3.612 dinara

najviše do 3.666 dinara

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

do 2.168 dinara

do 2.201 dinar

Naknada prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara

najviše do 6.322 dinara mesečno

najviše do 6.417 dinara mesečno

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

do 36.123 dinara

do 36.665 dinara

Pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića

do 9.031 dinara godišnje po jednom detetu

do 9.166 dinara godišnje po jednom detetu

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad

do 18.060 dinara godišnje

do 18.331 dinar godišnje

Član 21 a stav 2, Zakona o porezu na dohodak građana

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

do 5.420 dinara mesečno

do 5.501 dinara mesečno

Član 83. stav 4, Zakona o porezu na dohodak građana

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću – tačka 1)

do iznosa od 11.000 dinara

do iznosa od 11.165 dinara

Član 85. stav 1, tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

u iznosu preko 12.000 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca

u iznosu preko 12.180 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca