USPOSTAVLJENA JE MOGUĆNOST DOSTAVLJANJA APR KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

Datum objave: 12-04-2018


Na sajtu Agencije za privredne registre istaknuto je obaveštenje da je od 10. aprila 2018. godine, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2017. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2018. godine.

 

Zakon o računovodstvu obavezuje matična pravna lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), da konsolidovane finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2017. godinu, za ekonomsku celinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

 

Sve informacije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem konsolidovanog finansijskog izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja. Sva pitanja u vezi sastavljanja i dostavljanja pomenutog izveštaja mogu se slati mejlom na sledeće adrese: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs i finizvestaji@apr.gov.rs.