USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Datum objave: 26-02-2016


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - u daljem tekstu Izmene ZPPPA, objavljen je u  Službenom glasniku RS , broj 15 od 25.2.2016. godine.

 

Ovaj zakon stupa na snagu 4.3.2016. godine (osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”), osim odredbe člana 12. stav 2. ovog zakona - kojom je propisano da će ministar, na predlog Poreske uprave doneti podzakonski akt za izvršavanje odredaba iz člana 10. i 11. ovog zakona, koja stupa na snagu 26.2.2016. godine (narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS").

 

Izmenama ZPPPA je, između ostalog uređeno da:

- Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, da odobri odlaganje plaćanja dugovanog poreza u celosti ili delimično, na rate ali najduže do 60 meseci;

- poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, mogu podneti zahtev Poreskoj upravi u pisanoj formi, kako bi im rok bio produžen sa 24 na 60 meseci;

- povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike do 1.500.000 dinara, a za fizička lica do 200.000 dinara;

- za vreme plaćanja dugovanog poreza na rate, na taj porez se obračunava kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja sada iznosi 4,25 odsto;

- poreskom obvezniku, koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti;

- u situaciji kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

 

Opširnije o Izmenama ZPPPA možete se informisati u narednim brojevim časopisa Revizor i Budžet kao i u elektronskom paketu IPC.FIP.