USVOJEN JE ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 29-02-2016


Narodna skupština Srbije usvojila je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (dalje: Zakon). Zakon se primenjuje na zaposlene u državnim organima, organima autonomne pokrajine, organima jedinica lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama i javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Zakon se ne primenjuje na zaposlene u javnim preduzećima, i privrednim društvima koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave Narodnoj banci Srbije, kao ni na zaposlene u javnim medijskim servisima i organizacijama koje su osnovane međunarodnim ugovorom ili kojima se plate određuju u skladu sa međunarodnim ugovorom.

 

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine. Na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi, Zakon će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

 

U skladu sa ovim Zakonom do 1. januara 2017. godine doneće se zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, i uskladiće se sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima.

 

Do 1. januara 2018. godine biće usklađeni zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu poslovi bezbednosti i obaveštajni poslovi, sa odredbama ovog zakona.

 

Zakon predviđa da se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese Katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru.

 

Povodom usvajanja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, IPC organizuje Savetovanje koje će se održati 11. marta 2016. godine.

 

Detaljnije o Savetovanju možete videti na sajtu IPC kliknuti ovde