Usvojeni su i objavljeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o profesijama od posebnog interesa za RS i uslovima za njihovo obavljanje

Datum objave: 30-09-2018


Na Desetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine RS, u danu za glasanje 29.9.2018. godine, usvojeni su:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,
  • Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Zakoni su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 73/2018.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, između ostalog predviđa se prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016), izmena načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike sa "beneficiranim stažom" koji odlaze u prevremenu starosnu penziju, ukidanje 16 obrazaca (među kojima je i M4 obrazac), promena u načinu obračuna poslednje godine staža osiguranja i smanjenje i oročavanje trajanja privremenih rešenja, ukidanje ovlašćenja Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za PIO, kao i uspostavljanje penzionerske kartice. Ovaj zakon je stupio na snagu 30.9.2018. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, između ostalog predviđeno je da Univerzitet u Beogradu bude proglašen visokoškolskom ustanovom od nacionalnog značaja, precizirane su odredbe važećeg Zakona o visokom obrazovanju koje uređuju rad i izbor organa visokoškolske ustanove i predviđene su odredbe kojima se stvara pravni osnov za uređivanje sukoba interesa prilikom zapošljavanja na visokoškolskim ustanovama, odredbe kojima se olakšava mobilnost studenata, kao i odredbe kojima se vrši usaglašavanje sa drugim propisima u oblasti obrazovanja. Ovaj zakon je stupio na snagu 30.9.2018. godine.

Zakonom o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje uređeni posebni uslovi u pogledu minimuma kompetencija potrebnih za obavljanje profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju (RS) i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa za RS. Ovaj zakon je stupio na snagu 7.10.2018. godine, a prestaje da važi danom početka primene zakona kojim će se urediti regulisane profesije i priznavanje profesionalnih kvalifikacija.

Detaljnije o ovim zakonima, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP, odnosno u časopisima Revizor, Budžet i Pravnik (štampana izdanja).