Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2019. godinu

Datum objave: 08-10-2018


Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Službeni glasnik", dana 10. septembra 2018. godine, doneo je Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini.

Visina naknade po kucanom redu teksta iznosi 288,75 dinara bez PDV-a ukoliko se tekst preda u elektronskoj formi, a 428,75 dinara bez PDV-a po kucanom redu teksta ukoliko se tekst preda u štampanoj formi. Odlukom je utvrđen i iznos naknade za oglase koji u sebi sadrže tabele.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku" broj 74/2018, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.