Utvrđene su osnovice za obračun i isplatu plata u javnom sektoru

Datum objave: 11-01-2023


U skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 116/2008 (dr. zakoni), 92/2011, 99/2011 (dr. zakon), 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 (dr. zakon) i 113/2017 (dr. zakoni)), Vlada Republike Srbije donela je zaključke kojima se utvrđuju osnovice za obračun i isplatu plata, i to za:

  • zaposlene u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija,
  • zaposlene u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava,
  • izabrana, postavljena lica i zaposlene u organima i službama lokalne samouprave,
  • zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i
  • zaposlene u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Podsećamo da su članom 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/2022) utvrđene osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda.

Nove osnovice se primenjuju počev od obračuna i isplate plate za mesec januar 2023. godine.

Pregled novih osnovica možete pogledati u časopisu Budžet 3-4/2023, u okviru elektronskog paketa IPC.FIP, kao i u okviru onlajn aplikacije i na sajtu IPC-a.