Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo - za fizička lica

Datum objave: 21-08-2018


Radi povećanja transparentnosti kod naknada u platnom prometu sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je ažurirala podatke o troškovima i naknadama koje finansijske institucije naplaćuju prilikom slanja novca u inostranstvo, odnosno prijema novca iz inostranstva - za fizička lica, i to za deset država (Nemačka, Austrija, Švajcarska, Francuska, Velika Britanija, SAD, Kanada, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska) koje predstavljaju reprezentativne primere kada je u pitanju slanje novca iz Republike Srbije u inostranstvo, odnosno prijem novca iz inostranstva u Republici Srbiji.

Posebno skrećemo pažnju da bi pre prijema, odnosno slanja novca trebalo voditi računa o sledećem:

  • pri utvrđivanju iznosa ukupnih troškova, postoji mogućnost da nisu u potpunosti obuhvaćeni troškovi korespondentskih banaka;
  • troškovima konverzije (ako je potrebno izvršiti slanje ili prijem novca u drugoj valuti);
  • u slučaju da nije predviđena mogućnost konverzije, klijent može da obavi menjačke poslove po kursu koji pružalac platnih usluga primenjuje za menjačke poslove na taj dan;
  • postoji mogućnost da očekivano vreme transfera novca od pošiljaoca do primaoca bude kraće ili duže od vremena prikazanog u tabelama, pri čemu bi, takođe, trebalo imati u vidu da li je transakcija inicirana radnim danima u radno vreme ili posle radnog vremena, vikendom ili praznikom;
  • postoji mogućnost da institucije dodatno naplaćuju izvršenje po hitnom nalogu, odnosno istog dana ili na određeni dan, kao i da tarifa može da važi do određenog sata u toku dana, a nakon toga se dodatno naplaćuje;
  • u kojoj valuti se vrši uplata/isplata, koji kurs institucija primenjuje (npr. srednji kurs Narodne banke Srbije, prodajni kurs banke ili sl.);
  • da li postoji ograničen iznos pri obavljanju transfera;
  • raspitati se o svim načinima prijema/slanja novca koji pruža institucija (npr. kod pojedinih banaka, osim transfera novca preko otvorenog računa, moguće je obaviti transfer novca i putem servisa Western Union, MoneyGram i RIA Money Transfer, a kod JP „Pošta Srbije”, pored transfera novca putem međunarodne poštanske uputnice, transfer se može obaviti i putem servisa Western Union);
  • informisati se da li je, u međuvremenu, izmenjena tarifa naknada pružalaca ovih platnih usluga na osnovu kojih finansijske institucije naplaćuju naknade i troškove za poslove prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo.

Detaljne informacije o troškovima i naknadama pri slanju novca u inostranstvo, odnosno prijemu novca iz inostranstva mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnika, Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica.