Vlada RS usvojila je izmene seta prosvetnih zakona

Datum objave: 20-11-2018


Vlada RS na sednici održanoj dana 16. novembra 2018. godine je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju,

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

Izmene i dopune zakona kojima se uređuje sistem obrazovanja i vaspitanja, predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje predložene su u cilju poboljšanja efikasnosti  sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose na upis dece u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi, osnivanje organizacione jedinice Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (Centar za obrazovnu tehnologiju), ogled, resursni centar za asistivne tehnologije, prigovor na zaključnu ocenu, način zasnivanja radnog odnosa direktora, ovlašćenja ministra da podzakonskim aktom uredi bliže uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove, rokove za pokretanja i vođenje vaspitno-disciplinskog postupka u školi, ocenjivanje učenika iz izbornih programa i aktivnosti, iz vladanja i opšti uspeh, obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, vođenje, rukovanje i uspostavljanje JISP, JOB i ažuriranje i čuvanje podataka u evidencijama. Takođe je izvršeno i terminološko usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim propisima.

Izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu izvršeno je usklađivanje ovog zakona sa zakonima kojima se uređuje sistem obrazovanja i vaspitanja, visoko obrazovanje i dualno obrazovanje, zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i zakonima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

Detaljnije o navedenim zakonima po njihovom usvajanju od strane Narodne skupštine RS možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP, odnosno u časopisima Budžet i Pravnik (štampana izdanja).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h