ZAKLJUČAK O UKIDANJU OBAVEZNE UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA

Datum objave: 13-04-2018


U skladu sa zaključkom Vlade RS broj: 030-1585/2018-2 od 29. marta 2018. godine koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 28/2018:

 

• Nalaže se organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo;

• Preporučuje se nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na isti način;

• Preporučuje se organima državne uprave, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika da izmene sopstvena interna akta i obrasce, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava - u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

 

Sastavni deo Zaključka je Akcioni plan o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, a koji sadrži pregled različitih propisa i obrazaca koji trenutno predviđaju upotrebu pečata, sa definisanim rokovima za njihovu izmenu