Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS",broj
Januar - Jun 2020. 0,248528 76/2020
Jul - Decembar 2020. 0,264373 112/2020 i 115/2020 (ispr.)