Informacija o dostavljanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i podataka za statističke i druge potrebe za 2018. godinu

Datum objave: 20-02-2019


Članom 33. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) propisano je da su pravna lica, odnosno preduzetnici dužni da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre (Agenciji), radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dužna su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Članom 34. Zakona o računovodstvu propisano je da su pravna lica dužna da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

  • odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;
  • odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;
  • godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored navedene dokumentacije dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe regulisano je članom 35. Zakona o računovodstvu: pravna lica i preduzetnici, uključujući i one kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini, dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine (zaključno sa 28. februarom 2019. godine), za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha i
  • Statistički izveštaj.

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.