Način dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za ustanove kulture koje su uključene u sistem ISIB

Datum objave: 21-02-2019


U skladu sa gašenjem sopstvenih računa i s tim u vezi prelaska poslovanja u okviru sistema ISIB nadležno ministarstvo, odnosno Ministarstvo kulture uputilo je dopis svojim korisnicima koji svoje poslovanje obavljaju preko ISIB-a da obrasce godišnjih finansijskih izveštaja dostave svom direktnom korisniku i to u dva primerka putem pošte i elekronski (eksel tabele).

Godišnji finansijski izveštaji za korisnike koji svoje poslovanje ne obavljaju preko sopstvenog računa dostavljaju se na sledećim obrascima:

  • - Obrazac 1 - Bilans stanja
  • - Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta - po programima i projektima

Obrazac 5 se popunjava po programima i projektima i to:

  • - 0010, 0014, 5002, 7001, 7052, 4001 – za ustanove zaštite u zavisnosti koje programe i projekte ustanova ima
  • - 0007, 0009 – za ustanove stvaralaštva u zavisnosti koje programe i projekte ustanova ima
  • - 0008 - ustanova informisanja