Novi propisi iz oblasti carinskog poslovanja

Datum objave: 01-06-2019


Novi propisi iz oblasti carinskog poslovanja ("Službeni glasnik RS", broj 38/2019) bliže uređuju carinske povlastice, zaštitu prava intelektualne svojine na granici kao i uslove i način za smanjenje ili izuzimanje carinskih dažbina na određenu robu.

Propisi koji su doneti su:

● Uredbu o carinskim povlasticama kojom se utvrđuje vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi, uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, i to:

  • - vrsta robe koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica,
  • - vrsta robe koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina za fizička lica,
  • - vrsta robe koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina za pravna i druga lica,
  • - vrsta robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (reklamni materijal i uzorci; predmeti stranih ulagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji; žigovi, patenti, modeli, prateće isprave, prijave i podnesci za priznavanje prava; pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode).

Ova uredba stupa na snagu 8. juna 2019. godine, a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.

● Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici;

Mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici odnose se naročito na sledeće slučajeve:

  • - ako je roba deklarisana za stavljanje u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz;
  • - ako roba ulazi u carinsko područje Republike Srbije ili napušta to područje;
  • - ako je roba stavljena u poseban postupak.

Ova uredba ne primenjuje se na:

  • - robu koja je stavljena u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe;
  • - robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika;
  • - robu proizvedenu uz pristanak nosioca prava i robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od strane nosioca prava da proizvede određenu količinu robe, ali koja je proizvedena u količini većoj od količine dogovorene između tog lica i nosioca prava.

Ova uredba stupa na snagu 8. juna 2019. godine, a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.

● Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini, kojom se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stope carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Ukoliko je navedena roba poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju se stope carine predviđenim tim sporazumima.

Ova odluka stupa na snagu 8. juna 2019. godine, a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.