Obaveza posedovanja kovid propusnica za boravak u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 22.00h

Datum objave: 23-10-2021


Dopunom Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021 i 95/2021), propisuje se da u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata, kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija, u periodu od 22.00h do završetka radnog vremena tog radnog dana, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

Pod Kovid sertifikatom smatra se jedan od sledećih dokumenata, kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza:

1) Dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od sedam meseci (licima koja nisu primila treću dozu sedam meseci posle druge, neće biti validan Kovid sertifikat);

2) Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata;

3) Negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati;

4) Pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG), ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) Dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19, ne mlađi od 14 dana i ne stariji od sedam meseci.

Navedeni dokument može biti:

1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku;

2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);

3) Digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, a pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja, dužan je da vrši obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku.

Kontrolu pridržavanja mere vršiće organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju i organi jedinica lokalnih samouprava zaduženi za poslove komunalne inspekcije i komunalne milicije, kao i drugi zakonom ovlašćeni državni organi.

Dopunom ove uredbe propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara licu koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat.

Ova uredba stupa na snagu 23. oktobra 2021. godine, a primenjuje se počev od 25. oktobra 2021. godine.