Dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 11-05-2019


Pravilnikom o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS“, broj 33/2019), u Prilogu 2 - Kontni plan dodaju se tri nova subanalitička konta i to:

- u klasi 400000 - Tekući rashodi:

  • "464114 - Ostale tekuće dotacije zdravstvenim ustanovama";
  • "464214 - Ostale kapitalne dotacije zdravstvenim ustanovama";

- u klasi 900000 - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine:

  • "921924 - Primanja od superdividendi".

Dopuna ovog pravilnika stupa na snagu 18.5.2019. godine.