Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Datum objave: 06-11-2020


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, između ostalog, predviđa se:

  • da se otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi, koji nemaju svojstvo pravnog lica smatraju poreskim obveznikom;
  • da poreski obveznici zahteve za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza, zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza mogu dostavljati elektronskim putem preko portala Poreske uprave;
  • odlaganje plaćanja dugovanog poreza na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih, između ostalog, i usled bolesti COVID-19;
  • obaveza Agencije za privredne registre u slučajevima kada je poreskim obveznicima privremeno oduzet PIB i uspostavljena mera zabrane sticanja i osnivanja novih privrednih subjekata;
  • novo krivično delo poreske prevare u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Detaljnije o predloženim izmenama i dopunama Zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 23 i Budžet broj 22, kao i IPC elektronskim paketima.